Encoder omron

Bộ mã hóa quay omron đo số vòng quay, góc quay và vị trí quay.

Bộ mã hóa tăng dần xuất ra một chuỗi xung theo sự dịch chuyển quay của một trục. Số lượng vòng quay có thể được phát hiện bằng cách đếm số lượng xung.

Bộ mã hóa tuyệt đối xuất ra góc quay bằng mã tuyệt đối. Vị trí quay có thể được phát hiện bằng cách đọc mã. Điều này giúp loại bỏ sự cần thiết phải quay lại điểm gốc khi khởi động.

Bộ phân biệt hướng chấp nhận tín hiệu lệch pha từ Bộ mã hóa để phát hiện hướng quay. Có thể kết nối đầu ra điện áp hoặc đầu ra cực thu hở.

E6B2-CWZ1X-1000P/R-0.5M

Encoder omron E6B2-CWZ1X-1000P/R-0.5M

E6B2-CWZ1X-1000P/R-0.5M
E6B2-CWZ1X-1000P/R-2M

Encoder omron E6B2-CWZ1X-1000P/R-2M

E6B2-CWZ1X-1000P/R-2M
E6B2-CWZ1X-10P/R-0.5M

Encoder omron E6B2-CWZ1X-10P/R-0,5M

E6B2-CWZ1X-10P/R-0.5M
E6B2-CWZ1X-100P/R-2M

Encoder omron E6B2-CWZ1X-100P/R-2M

E6B2-CWZ1X-100P/R-2M
E6B2-CWZ1X-1024P/R-0,5M

Encoder omron E6B2-CWZ1X-1024P/R-0,5M

E6B2-CWZ1X-1024P/R-0,5M
E6B2-CWZ1X-100P/R-0.5M

Encoder omron E6B2-CWZ1X-100P/R-0,5M

E6B2-CWZ1X-100P/R-0.5M
E6B2-CWZ1X-1200P/R-0,5M

Encoder omron E6B2-CWZ1X-1200P/R-0,5M

E6B2-CWZ1X-1200P/R-0,5M
E6B2-CWZ1X-1500P/R-0,5M

Encoder omron E6B2-CWZ1X-1500P/R-0,5M

E6B2-CWZ1X-1500P/R-0,5M
E6B2-CWZ1X-1800P/R-0,5M

Encoder omron E6B2-CWZ1X-1800P/R-0,5M

E6B2-CWZ1X-1800P/R-0,5M
E6B2-CWZ1X-1800P/R-2M

Encoder omron E6B2-CWZ1X-1800P/R-2M

E6B2-CWZ1X-1800P/R-2M
E6B2-CWZ1X-2000P/R-2M

Encoder omron E6B2-CWZ1X-2000P/R-2M

E6B2-CWZ1X-2000P/R-2M
E6B2-CWZ1X-2000P/R-0,5M

Encoder omron E6B2-CWZ1X-2000P/R-0,5M

E6B2-CWZ1X-2000P/R-0,5M
E6B2-CWZ1X-200P/R-0,5M

Encoder omron E6B2-CWZ1X-200P/R-0,5M

E6B2-CWZ1X-200P/R-0,5M
E6B2-CWZ1X-20P/R-0,5M

Encoder omron E6B2-CWZ1X-20P/R-0,5M

E6B2-CWZ1X-20P/R-0,5M
E6B2-CWZ1X-30P/R-0,5M

Encoder omron E6B2-CWZ1X-30P/R-0,5M

E6B2-CWZ1X-30P/R-0,5M
E6B2-CWZ1X-300P/R-0,5M

Encoder omron E6B2-CWZ1X-300P/R-0,5M

E6B2-CWZ1X-300P/R-0,5M
E6B2-CWZ1X-360P/R-0,5M

Encoder omron E6B2-CWZ1X-360P/R-0,5M

E6B2-CWZ1X-360P/R-0,5M
E6B2-CWZ1X-360P/R-2M

Encoder omron E6B2-CWZ1X-360P/R-2M

E6B2-CWZ1X-360P/R-2M
E6B2-CWZ1X-500P/R-2M

Encoder omron E6B2-CWZ1X-500P/R-2M

E6B2-CWZ1X-500P/R-2M
E6B2-CWZ1X-40P/R-0,5M

Encoder omron E6B2-CWZ1X-40P/R-0,5M

E6B2-CWZ1X-40P/R-0,5M
E6B2-CWZ1X-400P/R-0,5M

Encoder omron E6B2-CWZ1X-400P/R-0,5M

E6B2-CWZ1X-400P/R-0,5M
E6B2-CWZ1X-50P/R-0,5M

Encoder omron E6B2-CWZ1X-50P/R-0,5M

E6B2-CWZ1X-50P/R-0,5M
E6B2-CWZ1X-500P/R-0,5M

Encoder omron E6B2-CWZ1X-500P/R-0,5M

E6B2-CWZ1X-500P/R-0,5M
E6B2-CWZ1X-600P/R-2M

Encoder omron E6B2-CWZ1X-600P/R-2M

E6B2-CWZ1X-600P/R-2M
E6B2-CWZ1X-600P/R-0,5M

Encoder omron E6B2-CWZ1X-600P/R-0,5M

E6B2-CWZ1X-600P/R-0,5M
E6B2-CWZ1X-60P/R-0,5M

Encoder omron E6B2-CWZ1X-60P/R-0,5M

E6B2-CWZ1X-60P/R-0,5M
E6B2-CWZ3E-10P/R-0.5M

Encoder omron E6B2-CWZ3E-10P/R-0.5M

E6B2-CWZ3E-10P/R-0.5M
E6B2-CWZ3E-1000P/R-2M

Encoder omron E6B2-CWZ3E-1000P/R-2M

E6B2-CWZ3E-1000P/R-2M
E6B2-CWZ3E-1000P/R-0.5M

Encoder omron E6B2-CWZ3E-1000P/R-0.5M

E6B2-CWZ3E-1000P/R-0.5M
E6B2-CWZ3E-100P/R-2M

Encoder omron E6B2-CWZ3E-100P/R-2M

E6B2-CWZ3E-100P/R-2M
E6B2-CWZ3E-100P/R-0.5M

Encoder omron E6B2-CWZ3E-100P/R-0.5M

E6B2-CWZ3E-100P/R-0.5M
E6B2-CWZ3E-10P/R-2M

Encoder omron E6B2-CWZ3E-10P/R-2M

E6B2-CWZ3E-10P/R-2M
E6B2-CWZ3E-1200P/R-0.5M

Encoder omron E6B2-CWZ3E-1200P/R-0.5M

E6B2-CWZ3E-1200P/R-0.5M
E6B2-CWZ3E-1500P/R-0.5M

Encoder omron E6B2-CWZ3E-1500P/R-0.5M

E6B2-CWZ3E-1500P/R-0.5M
E6B2-CWZ3E-1500P/R-2M

Encoder omron E6B2-CWZ3E-1500P/R-2M

E6B2-CWZ3E-1500P/R-2M
E6B2-CWZ1X-1200P/R-2M

Encoder omron E6B2-CWZ1X-1200P/R-2M

E6B2-CWZ1X-1200P/R-2M
© Copyright 2011 sieuthikhinen.com.
1900999950
btn-top
messenger
zalo 0979656300